Reseförsäkring | Alandia Vakuutus

Köp din reseförsäkring med fem enkla steg på nätet

Med en bra reseförsäkring kan du känna dig lugn över hela världen. OBS! Du kan teckna vår reseförsäkring t.o.m 21.12.2018.

 

Reseförsäkring

Vi arbetar för fullt med överlåtelsen till LokalTapiola Sydkusten som sker vid årsskiftet. Läs mer

På grund av detta kommer vi att ha ett uppehåll i nyförsäljningen av vår reseförsäkring, du kan teckna den t.o.m. den 21.12.2018.

Reseförsäkringen ersätter dina vårdkostnader om du under resa skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka. Reseförsäkringen ersätter även hemtransport om det skulle vara nödvändigt. Med reseförsäkringen ska du känna dig trygg om något oförutsett skulle inträffa när du är på resa.

Alandia Försäkrings reseförsäkring erbjuder dig:

 • ingen självrisk
 • ingen övre åldersgräns
 • gäller överallt i världen
 • barn under 12 år ingår i förälders  försäkring när de följer med på gemensam resa

Försäkringen har även ett avbeställningsskydd som ger dig ersättning för kostnaderna om du inte kan åka som planerat p.g.a. att du har blivit sjuk eller om en nära anhörig har blivit livshotande sjuk eller avlidit. Om du eller ni planerar att åka med vänner eller någon annan som inte hör till samma hushåll kan det vara klokt att komplettera med vår avbeställningsförsäkring.

Du kan välja mellan att teckna en tidsbestämd försäkring för din resa eller en årsreseförsäkring. Reseförsäkringen gäller i hela världen. Reseförsäkringen gäller bara dig som resenär. När det gäller stöld, skada och försening av resegods samt skydd vid ansvar för skador mot tredje man behöver du en resegods- och ansvarsförsäkring.

Obs! Försäkring kan endast tecknas för personer med giltigt FPA-kort

 

Vad ingår i reseförsäkringen?

Vårdkostnader
 • I vårdkostnaderna ingår behandling eller undersökning som är utförd eller ordinerad av läkare och ordinerade mediciner utan övre gräns för kostnaderna.
 • Även skäliga resekostnader ersätts.
 • Försäkringen ersätter vårdkostnader orsakade av graviditet fram till och med vecka 28.
 • Om du har en befintlig sjukdom som oväntat förvärras under resan ersätts endast akut vård på resmålet under högst en veckas tid. För dessa sjukdomar ersätts ingen hemtransport.
 • Tandläkararvoden ersätts till fullt belopp vid olycksfall och högst 120 EUR för tuggskada på tand samt vid akut tandvärk. Vården för tuggskada och akut värk ska ha getts under resan.
Hemtransport

För sjukdom och olycksfall som inträffat under resan ersätts hemtransport om det enligt läkarintyg inte går att resa hem som planerat. Sjuktransport måste vara motiverad med hänsyn till hälsotillståndet och övriga omständigheter, och den arrangeras endast på läkarordination med vårt godkännande. Om du har en befintlig sjukdom som oväntat förvärras under resan ersätts endast akut vård på resmålet under högst en veckas tid. För dessa sjukdomar ersätts ingen hemtransport.Vid dödsfall ingår alltid hemtransport.

Annullering

Ersättning för annullerad resa betalas om resan måste annulleras pga sjukdom, olycksfall eller om en familjemedlem som skulle följa med på resan insjuknar, den reskamrat som du bokat resan på tumanhand med insjuknar, din nära anhörig blir livshotande sjuk eller avlider. Ett läkarintyg krävs alltid. Försäkringen ger även ersättning för resekostnaderna om du skulle bli tvungen att annullera resan p.g.a. en avsevärd egendomsskada i ditt hemland. Ersättning för resekostnaderna är högst 1 000 EUR/försäkrad. För att få ersättning måste du ha tecknat och betalat reseförsäkringen senast tre dygn före avresan.

Avbrytande

Försäkringen ersätter kostnaderna för avbrytande av resa om sjukdomen eller olycksfallets art på medicinska grunder kräver att du återvänder till hemlandet. Du får också ersättning om en nära anhörig dör eller är livshotande sjuk och du av den orsaken behöver komma hem. Vid en paketresa betalas ersättning för förlorade resdagar. Ersättningen räknas ut på basen av resans pris i förhållandet med antalet resdagar och förlorade resdagar. Om du har förlorat över hälften av dina resdagar anses du ha förlorat alla resdagar. För att räknas som paketresa måste minst två delar av resan ha köpts från samma arrangör, t ex resa och boende. Högsta ersättningsbelopp förlorade resdagar är 5 000 EUR.

Försening

Försening ersätts om du inte hinner i tid till den plats där flyg-, båt-, tåg- eller bussresan börjar eller återresandet till hemlandet börjar på grund av att ett allmänt kommunikationsmedel fördröjs på grund av väderleksförhållanden, naturkatastrof, tekniskt fel, brottslig handling eller myndighetsåtgärd eller om det fordon som du använder råkar ut för en trafikolycka eller får ett tekniskt fel. Försäkringen ersätter inte förseningen om den försäkrade inte har reserverat tillräckligt med tid för färden.
Ersättning utbetalas för nödvändiga och skäliga kostnader som krävs för att du ska kunna komma med på den planerade resan (till högst 1 700 EUR), dock högst resans pris. Om du inte alls hinner med på resan ersätts den till högst 1 700 EUR.

Väntan

Ersättning betalas om du blir tvungen att vänta mer än sex timmar på den plats där resan till utlandet eller återresan till hemlandet börjar på grund av att kommunikationsmedlet som du skulle resa med inte kan gå. Ersättningen är 35 EUR för varje sex timmars period, totalt högst 340 EUR per försäkrad.

Tillägg – fysiskt arbete eller idrott på resan

Om du ska arbeta kroppsligt utomlands eller tävla inom idrott behövs ett tillägg till försäkringen.

Tillägg - avbeställningsförsäkring

I vissa situationer kan det vara klokt att teckna en kompletterande avbeställningsförsäkring. Det gäller t.ex. om din planerade resa kostar mer än 1 000 EUR, om du ska resa med någon som inte tillhör de övriga medresenärernas hushåll (t.ex. farmor), eller om ni är två personer som ska resa med ett annat par. Det gäller även om du har bokat en resa på tumanhand med någon som du inte är släkt med och dennes anhörig drabbas av livshotande sjukdom eller dödsfall. Du kan teckna försäkring för dig själv och inkludera max ytterligare tre medförsäkrade i samma försäkring. Premien är 6 % av försäkringsbeloppet.

Viktigt att veta om reseförsäkringen

Kostnader som inte ersätts

Försäkringen ger inte ersättning för:

 • förlorade resdagar när läkarintyg saknas
 • förlorade resdagar om det inte var paketresa
 • förlorad arbetstid/semesterdag vid försening
 • annullerad resa p.g.a. planerad operation
 • annullerad resa p.g.a. rädslor
 • kostnader som uppstår p.g.a. strejk
Välj nivå för vissa ersättningar

Du kan välja storlek på ersättning vid bestående men eller dödsfall som ersätts till följd av olycksfall. Om du är 18-64 år kan du även inkludera dagsersättning i reseförsäkringen. Det innebär att du får avtalad ersättning om du skulle bli sjukskriven i samband med ett olycksfall.

 

Om du ska jobba eller idrotta på din resa vänligen kontakta oss för att få offert på försäkring.

Utförlig information finns i villkoren

I våra villkor kan du ta del av utförlig information om försäkringen. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.​