Korvattavat vahinkotapahtumat | Alandia Vakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpi ja avoimempi

Laissa on yhdistetty kolmen tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Korvattavat vahinkotapahtumat

Työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015, lyhenne TyTAL) sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai tämän jälkeen. Tapaturmavakuutuslakia (608/1948) sovelletaan edelleen kaikkiin niihin työtapaturmiin ja ammattitauteihin, joiden sattumis- tai ilmenemisaika on 31.12.2015 tai sitä aikaisemmin.

Tämä tarkoittaa, että näiden vahinkotapahtumien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaisesti. Etuudet ja niiden määrät säilyvät pääsääntöisesti ennallaan.

TyTAL:n mukaisena vahinkotapahtumana korvataan työtapaturma ja ammattitauti.

Vahinkotapahtuman korvaamisen edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä.

TyTAL:n 5. luvussa määritellään ne olosuhteet, joissa sattuneet tapaturmat korvataan työtapaturmina.

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Ammattitaudit korvataan TyTAL:n 6. luvun säännösten mukaan. Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työntekijälle altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle työtä tehdessä, työntekopaikan alueella tai koulutuksessa.

Työliikekipeytyminen, pahoinpitely ja toisen henkilön muu tahallinen teko sekä henkinen järkytysreaktio korvataan TyTAL:n 7. luvun säännösten mukaan.

Vapaa-ajan tapaturmat korvataan tietyin rajoituksin, jotka on määritelty TyTAL:ssa ja vakuutusehdoissa.