Muut korvaukset | Alandia Vakuutus

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpää ja avoimempaa

Uudessa laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Muut korvaukset

Henkilökohtaisessa käytössä olleiden esineiden korvaaminen

Vahingoittuneelle korvataan hänen käytössään olleet vahinkotapahtuman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidokset ja -liivit sekä tekojäsenet, -nivelet ja -elimet. Lisäksi vahingoittuneelle korvataan sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet ja rikotun sormuksen korjaus.

Vaatelisä

Vahingoittuneelle maksetaan vaatelisää, jos hän vahingon seurauksena käyttää vähintään kolmen kuukauden yhdenjaksoisen ajan apuvälinettä, tukea tai sidettä taikka sellaista muuta apuvälinettä tai apuneuvoa, joka on omiaan aiheuttamaan vaatteiden kulumista.

Hoitotuki

Vahingoittuneelle maksetaan hoitotukea, jos hän on vammansa tai sairautensa vuoksi hoidon, avun, valvonnan tai ohjauksen tarpeessa.

Hoitotukea ei kuitenkaan makseta siltä ajalta, jona vahingoittuneelle annetaan hoitoa sairaalassa tai muussa laitoksessa.

Kodinhoidon lisäkustannusten korvaaminen

Vahingoittuneelle, joka vahingon johdosta ei kykene hoitamaan kotiaan, maksetaan kohtuullinen korvaus tästä aiheutuneista välttämättömistä lisäkustannuksista, ei kuitenkaan vuotta pidemmältä ajalta vahinkotapahtumasta lukien.

Kodinhoidolla tarkoitetaan siivousta, pyykinpesua, kaupassakäyntiä, lasten hoitoa ja muita näihin rinnastettavia kodin tavanomaisia ylläpitotoimintoja.

Hautausapu

Jos tapaturma tai ammattitauti johtaa kuolemaan, makse­taan tapaturmavakuutuksesta hautausapu. Hautausapu on kertasuoritus, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain.

Hautausapu maksetaan kuolinpesälle jos hautauskulut on maksettu kuolinpesän varoista. Muissa tapauksissa hautausapu suoritetaan hautajaisista huolehtineelle henkilölle. Mikäli hautausta katoamisen johdosta ei ole voitu pitää, hautausapu maksetaan kuolinpesän osallisille.