Turvallisuuskulttuurin arvioinnin välineet | Alandia Vakuutus

Turvallisuuskulttuurin arvioinnin välineet

Score Your Safety Culture Checklist - Checklist for Assessing Institutional Resilience (CAIR)
Nopea tarkistuslista, joka sisältää 20 lausumaa organisaation piirteistä, joita vastaajien on arvioitava, esimerkiksi ”Ylin johto on aidosti sitoutunut lentoturvallisuuteen ja antaa sitä varten riittävästi resursseja.”

The Understanding Your Culture Checklist (osa Hearts & Minds -välinettä)
Välineen avulla organisaatiot voivat saavuttaa maailmanluokan tason työterveydessä, työturvallisuudessa ja ympäristöasioissa toimimalla tehokkaammin kuin vain soveltaen tiettyä johtamisjärjestelmää mekaanisesti: väline edellyttää kaikkien organisaation jäsenten osallistumista muutosprosessiin. Muutosprosessia kuvataan viidellä vaiheella, jotka sisältyvät ”HSE Culture Step Ladder” -malliin.

The Safety Climate Assessment Toolkit
Väline on suunniteltu organisaatioiden avuksi turvallisuuskulttuurin arvioimiseen määrällisten ja laadullisten menetelmien avulla.

Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire (NOSACQ)
Väline perustuu organisaatio- ja turvallisuusilmapiiriteoriaan, psykologiseen teoriaan, aiempaan empiiriseen tutkimukseen ja kansainvälisistä tutkimuksista saatuihin empiirisiin tuloksiin sekä jatkuvaan kehitysprosessiin. NOSACQ-50 on pilottitestattu eri toimialoilla kaikissa Pohjoismaissa, ja tulokset vahvistavat kyselyn luotettavuuden ja validiteetin.

Lue lisää

E-fact 58 Occupational safety and health and leadership: tools and toolkits 
Saatavana Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkkosivustolta englanninkielisenä.

Occupational Safety and Health culture assessment – A review of main approaches and selected tools 
Koko raportti englanninkielisenä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkkosivustolla.