Toimintaohjeet tapaturman sattuessa | Alandia Vakuutus

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpää ja avoimempaa

Uudessa laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Työtapaturma-ja ammattitautilaissa (TyTAL 459/2015) määritellään ne olosuhteet, joissa sattuneet tapaturmat ovat työtapaturmia ja sairauksien osalta määritellään mikä on ammattitauti. Työtapaturmasta ja ammattitaudista käytetään laissa nimikettä vahinkotapahtuma.

Työnantajan on ilmoitettava työtapaturmasta ja ammattitaudista vakuutuslaitokselle viipymättä ja viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa siitä lukien, kun työnantaja sai tiedon vahinkotapahtumasta.

Uutta lakia sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Tätä ennen sattuneisiin vahinkotapahtumiin sovelletaan vanhoja säädöksiä korvattavuuden ja korvausten osalta. Sen sijaan uusia menettelytapoja sovelletaan sekä uusiin että vanhoihin vahinkotapahtumiin 1.1.2016 alkaen.