Jos olet tyytymätön päätökseen | Alandia Vakuutus

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpää ja avoimempaa

Uudessa laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Jos olet tyytymätön päätökseen

Vakuutuslaitoksen päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.

Hae muutosta vakuutusyhtiön päätökseen:

  • Osapuoli, joka on tyytymätön vakuutuslaitoksen päätökseen voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituskirjelmällä Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.
  • Osapuoli, joka on tyytymätön Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituskirjelmällä Vakuutusoikeudelta.
  • Vakuutusoikeuden päätökseen saa hakea muutosta Korkeimmalta oikeudelta valittamalla, jos Korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Valituksen on oltava vakuutuslaitoksessa ennen sen sulkemisaikaa viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun osapuoli sai tiedon vakuutuslaitoksen tai Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä. Muutoksenhakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta näytetä. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksestä tiedoksi antaneelle vakuutusyhtiölle valitusajan puitteissa.