Jos olet tyytymätön hoitoon | Alandia Vakuutus

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpää ja avoimempaa

Uudessa laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Jos olet tyytymätön hoitoon

Potilasvakuutuskeskus huolehtii potilasvahinkolain mukaisesti terveys- ja sairaanhoidon yhteydessä sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta.

Mainittu vahinko voi olla potilaan tutkimuksesta tai hoidosta aiheutunut vamma, käytetyn laitteen viasta aiheutunut vahinko, infektiovahinko, kohtuuton kohtelu jne.

Potilasvakuutuksesta korvataan vain ylimääräiset vahinkoon liittyvät kulut, vähäistä vammaa ei kuitenkaan korvata.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa. Terveydenhuoltoa koskeva kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä.  Muut hoitoa koskevat kantelut tehdään aluehallintovirastoon.