Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla | Alandia Vakuutus

Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla

Työturvallisuuslain 10 §:n mukaan kaikilla työnantajilla on velvollisuus selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat.

Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia. Riskien arviointi on ennakoivaa työsuojelua parhaimmillaan.

Riskien arviointi on systemaattinen prosessi, jolla työympäristö pyritään tekemään turvalliseksi. Työympäristöä on tarkkailtava ja vaaratilanteet selvitettävä asianmukaisesti.

Riskien arviointi ja hallinta ovat osa työpaikan turvallisuustoimintaa

Teemme yhteistyötä työturvallisuuteen ja työhygieniaan erikoistuneen, Tapaturva Oy:n asiantuntija Tom Johnssonin kanssa koskien riskinarviointia teoriassa ja käytännössä.

Ota yhteyttä, jos haluat osallistua riskinarvioinnin koulutuspäivään, tarvitset apua riskinarvioinnin tekemisessä tai haluat keskustella työturvallisuusasioista.

Työsuojelu ja riskinarviointi

Työpaikkojen työsuojelutoiminta perustuu vaarojen tunnistamiseen ja vaarojen riskinarviointiin.

Riskinarvioinnin vaiheet ovat:

 • vaarojen tunnistaminen
 • riskiryhmien, jotka mahdollisesti ovat altistuneet, tunnistaminen
 • vaarojen laadullinen tai isomääräinen riskinarviointi
 • riskienhallinnan toimenpiteiden toteuttaminen (riskien poistaminen tai pienentäminen)

Määritelmiä 

 • Riski (Risk) tarkoittaa haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta.
 • Vaara (Hazard) on tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman.
 • Turvallisuus (Safety) tarkoittaa järjestelmän tilaa, jossa siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttäviä.
 • Riskin arviointi (Risk assessment) on prosessi, jossa arvioidaan työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheutuva riski.
 • Riskianalyysi (Risk Analysis) on osa riskien arviointia. Riskianalyysi koostuu kohteen raja-arvojen määrittämisestä, vaarojen tunnistamisesta ja riskin suuruuden arvioinnista.

Riskien hallinta on kokonaisnäkemys vaaroista ja toimenpiteistä vahinkojen määrien vähentämiseksi ja poistamiseksi. Ennen kuin riskejä voidaan tehokkaasti hallita, ne täytyy tunnistaa ja arvioida. Riskien hallintaan kuuluu myös riskin suuruuden arviointi ja tarkoituksenmukaisten turvallisuustoimien valitseminen ja toteuttaminen.

Toimenpiteitä voidaan arvioida esimerkiksi seuraavien kriteerien mukaan:

 • Turvallisuustason kasvu: mitä tehokkaammin toimenpiteellä saadaan pienennettyä suurimpia riskejä, sitä parempi se on.
 • Vaikutusten laajuus: mitä useampaan riskiin tai useamman henkilön turvallisuuteen toimenpide vaikuttaa, sitä parempi se on.
 • Vaatimusten täyttyminen: mikäli toimenpiteen avulla voidaan korjata lainsäädännön, sidosryhmien tai itse asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa esiintyneet puutteet, se kannattaa toteuttaa.
 • Toiminnan sujuvuuden lisääntyminen: mikäli toimenpiteen ansiosta työn sujuvuus lisääntyy, se kannattaa toteuttaa, vaikka vaikutus työn turvallisuuteen olisikin vähäinen.
 • Kustannustehokkuus: Parhaat toimenpiteet eivät välttämättä ole kalliita. Usein hyvinkin pienillä parannuksilla saadaan aikaan merkittäviä tuloksia, lähes ilmaiseksi.

Riskin hyvä hallinta perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, joka johtaa jatkuvaan turvallisuustason parantamiseen. Turvallisuustason ylläpitäminen ja parantaminen vaatii jatkuvaa toiminnan seuraamista ja kehittämistä.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 

Työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvät vaaratekijät on selvitettävä ja tunnistettava järjestelmällisesti. Jos vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Vaarojen selvittämisessä on otettava huomioon muun muassa seuraavat asiat:

 • tapaturman ja terveyden menettämisen vaara
 • työn fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittavuus     
 • työpaikan ja työympäristön rakenteet
 • kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät
 • koneiden ja työvälineiden turvallisuus 
 • onnettomuuden vaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu
 • sattuneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet
 • työntekijöiden ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset

Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta vaarojen selvittämistä ja tunnistamista varten, hänen on käytettävä päteviä, ulkopuolisia asiantuntijoita.

Vaarojen selvitys on pidettävä ajan tasalla ja tarkistettava olojen olennaisesti muuttuessa.