Työsuojelu – tärkeä vastuu | Alandia Vakuutus

Työsuojelu – tärkeä vastuu

Suomessa on ajantasainen ja kattava työlainsäädäntö sekä työehtosopimukset, joissa vahvistetaan työsuhteen minimivaatimukset. Suomen kansalliset säännöt perustuvat EU-lainsäädäntöön sekä kansainvälisiin sääntöihin, kuten Kansainvälinen työjärjestö ILO:n sopimuksiin ja suosituksiin.

Työnantaja vastaa työturvallisuuslain perusteella työn turvallisuudesta ja työntekijän hyvinvoinnista. Työnantaja vastaa myös työpaikan työsuojelutoiminnasta. Työsuojelun ja siihen sisältyvän työterveyshuollon avulla työnantaja pyrkii varmentamaan työtekijän fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin varmistamalla työn ja työtilojen turvallisuuden ja terveellisyyden. Työsuhteen ehdot, yrityksen johto, dynaamisuus ja tuottavuus kuuluvat myös työsuojelun piiriin.

Työturvallisuuslaissa on säädetty, että työnantajan on laadittava työpaikalle työsuojelun toimintaohjelma, jonka avulla edistetään turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ylläpidetään työntekijän työkykyä. Toimintaohjelman tavoitteena on kehittää työoloja työympäristön ja työpaikan omien edellytysten mukaan. Kaikkien yritysten, koosta riippumatta, on laadittava työsuojelun toimintaohjelma. 

Kaikki työnantajat ovat myös velvollisia tutkimaan, tunnistamaan ja arvioimaan haittatekijöitä ja riskejä koskien työntekijöiden turvallisuutta ja hyvinvointia. Riskien arviointi ja riskien hallinta on osa työpaikan turvallisuustoimintaa.

Viranomaisten, työnantajan ja työntekijän yhteistyö

Suomessa työsuojelutoiminta toimii kolmikantajärjestelynä toisin sanoen viranomaisten, työnantajan ja työntekijän yhteistyönä.  Työsuojeluvaltuusto on viranomainen, jonka tehtävänä on työsuojelun edistäminen mm. parantamalla työturvallisuutta ja hyvinvointia. Viranomainen suorittaa myös tarkastuksia seuratakseen, että asetuksia ja määräyksiä seurataan.

Jokainen työpaikalla työskentelevä henkilö on vastuussa omasta ja muiden turvallisuudesta. Työntekijän on tiedettävä ja otettava huomioon omassa työssä ja työympäristössä esiintyvät vaaratekijät ja hänen on tiedotettava puutteista työnantajalle tai työsuojeluviranomaiselle.