Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksu | Alandia Vakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpi ja avoimempi

Laissa on yhdistetty kolmen tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksu

Vakuutusmaksun määräämisessä keskeinen periaate on riskivastaavuus. Vakuutusmaksu las­ketaan työntekijöille maksettavien palkkojen sekä tehtä­vän työn tapaturma- ja ammattitautiriskin perusteella.

Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat vakuutusmaksun laskuperusteet (maksuperusteet), jotka perustuvat tapaturmavakuutuslain säännöksiin. Maksuperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiin.  

Vakuutusmaksun rakenne

Vakuutusmaksun riskiosuudella (riskimaksu) katetaan vakuutuksesta maksettavat korvaukset. Riskimaksu määritellään edeltävien vuosien tapaturma- ja korvaustilastotietojen perusteella.

Pienten ja keskisuurten työnantajien osalta vakuutusmaksu määräytyy koko maan yhteistilastoaineiston perusteella (taulustomaksu). Vakuutuksenottajan omat vahinkotilastot eivät tässä maksujärjestelmässä suoranaisesti vaikuta vakuutusmaksun suuruuteen.  Eri ammattiryhmien tapaturma- ja ammattitautiriski määritellään Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ammattiluokituksen mukaan. Jokaiselle ammattiryhmälle määritellään vuosittain maksukerroin, joka vastaa kyseisen ammattiryhmän tapaturma- ja ammattitautiriskiä. Maksu on huomattavasti suurempi esim. rakennustyön kuin toimistotyön osalta, koska tapaturmariski on tilastollisesti suurempi rakennusalalla.

Suuremmille työnantajille voidaan soveltaa erikoismaksuja, joita määrättäessä huomioidaan asiakkaan omat vahinkotilastot joko osittain tai kokonaan. Näin vakuutuksenottaja työturvallisuuteen ja vahinkoja ennaltaehkäisevään toimintaan panostamalla voi vahinkokehityksensä kautta vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen. Kokonaan asiakkaan omaan vahinkotilastoon perustuva erikoismaksujärjestelmä on alttiimpi vuosittaiselle vaihtelulle kuin maksujärjestelmä, jossa asiakkaan oma vahinkotilasto huomioidaan vain osittain.

Asiakkaan kokonaisvakuutusmaksu muodostuu lisäämällä riskimaksuun kaikkiin vakuutusmaksuihin sisällytettävät vakuutusyhtiön hoitokulut ja lakisääteiset lisät. Lakisääteisistä lisistä kertyvillä varoilla rahoitetaan tapaturmavakuutusjärjestelmän yhteisesti jaettavat kustannukset, kuten esimerkiksi tapaturmaeläkkeiden indeksikorotukset. Lisäksi niihin sisältyvät Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kustannukset sekä työturvallisuusmaksu, joka välitetään Työsuojelurahastolle. 

Vakuutuskauden alussa laskutetaan ennakkovakuutusmaksu arvioidun palkkasumman perusteella. Vakuutuskauden päätyttyä vakuutusmaksu tarkistetaan toteutuneiden palkkatietojen mukaan.

Vakuutusturvan rahoitus

Toisin kuin eräissä muissa työllisyyteen liittyvissä sosiaalivakuutuksissa, joissa työntekijä osallistuu vakuutusturvan rahoittamiseen, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kustantaa kokonaisuudessaan työnantaja. 

Perustevalitus

Vakuutuksenottaja, joka katsoo tapaturmavakuutusmaksun maksunpanon olleen lain tai sopimuksen vastainen voi tehdä ns. perustevalituksen. Valitus on tehtävä kahden vuoden kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta lukien kun vakuutusmaksu on määrätty. Valitusasteena on Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta.