Ulkomaantyön vakuuttaminen | Alandia Vakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpi ja avoimempi

Laissa on yhdistetty kolmen tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Lakisääteinen tapaturmavakuutus koskee pääsääntöisesti Suomessa tai suomalaisen lipun alla purjehtivilla aluksilla tehtyä työtä. Joissakin tapauksissa työskentely myös muualla kuin Suomessa kuuluu suomalaisen vakuutuksen piiriin.

Tapaturmavakuutusturva ulkomaantyössä määräytyy sen mukaan missä maassa, kuinka kauan ja kenen lukuun henkilö työskentelee.

Työskentely EU- tai sosiaaliturvasopimusmaassa

Henkilö, joka työskentelee suomalaisen työnantajan lukuun ulkomailla tai toisen kuin suomalaisen lipun alla purjehtivilla aluksilla, kuuluu joissakin tapauksissa suomalaisen sosiaalivakuutuksen, ja näin ollen myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Ulkomaalla työskentelevän suomalaisen kansalaisen osalta Eläketurvakeskus on toimivaltainen ratkaisemaan kuuluuko työntekijä Suomen sosiaaliturvaan. Vakuutusturva määräytyy sen mukaan kenen työssä henkilö työskentelee ja onko ulkomaantyö tilapäistä vai ei. 

Lue lisää ulkomaantyön sosiaaliturvasta Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen kotisivuilta. 

Työskentely EU:n ulkopuolella

Työntekijä, jonka suomalainen työnantaja lähettää tilapäisesti työskentelemään EU- tai sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolelle tai sellaisen maan lipun alla purjehtivalle alukselle, kuuluu suomalaisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Koska sosiaaliturva eri maissa on säädetty toisistaan riippumatta, työnantajalla voi joissakin tapauksissa olla suomalaisen tapaturmavakuutuksen lisäksi myös työskentelymaan lainsäädännön perustella velvollisuus ottaa vakuutus työtapaturmien varalta.

Ulkomaalainen työntekijä Suomessa

Pääsäännön mukaan Suomessa tai suomalaisen lipun alla purjehtivilla aluksilla työskentelevä henkilö kuuluu suomalaisen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Työntekijän kansalaisuudella ja työnantajan kotipaikalla ei näin ollen ole merkitystä vakuuttamisvelvollisuuteen. Poikkeuksen pääsääntöön muodostavat ns. lähetetyt työntekijät, jotka lähetetään toisesta EU- tai sosiaaliturvasopimusmaasta tilapäisesti työskentelemään Suomeen ja joilla on todistus siitä, että he edelleen kuuluvat lähtövaltionsa sosiaaliturvaan.