Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016 | Alandia Vakuutus

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpää ja avoimempaa

Uudessa laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015, lyhenne TyTAL) astui voimaan 1.1.2016. Uudessa laissa on yhdistetty kolmen tapaturmia ja ammattitauteja* koskevan lain säännökset.

Uutta lakia sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai tämän jälkeen. Tätä aikaisemmin sattuneisiin tapaturmiin ja ilmenneisiin ammattitauteihin sovelletaan lakeja, jotka olivat voimassa 31.12.2015 saakka.

Selkeämpää ja avoimempaa

Uudessa laissa on säädetty aikaisempaa lakia yksityiskohtaisemmin siitä, mikä on lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma ja miten vakuutusjärjestelmä toimii.

Tapaturmavakuuttamisen pääperiaatteet (esim. rahoittaminen ja toimeenpano) pysyvät ennallaan. Myös korvausperiaatteet ja etuudet pysyvät pääsääntöisesti ennallaan. Suuri osa aikaisemmasta oikeus- ja korvauskäytännöstä on kirjattu uuteen lakiin.

Työnantajaa/yrittäjää koskevat muutokset

Vakuuttamisen pääperiaatteet ja pakollisesti vakuutettaviin kuuluvien henkilöiden määritelmät noudattavat aikaisempaa lakia seuraavat tarkennukset huomioon ottaen:

  • Lakia sovelletaan henkilöihin, jotka työskentelevät ansiotarkoituksessa työ- tai virkasuhteessa. Käsite työ- tai virkasuhde kytketään työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja muihin vastaaviin lakeihin.
  • Vakuuttamisvelvollisuuden uusi raja: Työnantaja on vakuuttamisvelvollinen kun työnantajan kalenterivuoden aikana teettämästä työstä maksamat tai maksettavaksi sovitut palkat ovat yhteensä vähintään 1 300 euroa.
  • Yrittäjämääritelmä kytketään työeläkevakuuttamiseen. Yrittäjä ei kuulu pakollisiin vakuutettaviin, mutta kun hänellä on yrittäjän eläkevakuutus (YEL), hän voi vakuuttaa itsensä TyTAL:n mukaisella työajan tapaturmavakuutuksella.

Työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia vahinkotapahtuman yhteydessä on selvennetty. Työnantajan on ilmoitettava tapaturmasta vakuutusyhtiölle viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa siitä lukien, kun työnantaja sai tiedon vahinkotapahtumasta. Uudessa laissa määritellään myös työnantajan muutoksen- ja tiedonsaantioikeus.

Työntekijää koskevat muutokset

Vahingoittunut työntekijä saa vakuutusyhtiöltä aiempaa enemmän tietoa korvausasian käsittelyn etenemisestä vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiö tulee mm. lähettämään ilmoituksen siitä, että korvausasia on tullut vireille.

Uusi laki pyrkii nopeuttamaan korvauskäsittelyä. Vakuutusyhtiön on annettava korvauspäätös viimeistään 30 vuorokauden kuluessa sen jälkeen, kun kaikki korvauskäsittelyssä tarvittavat asiakirjat on saatu.

Vuosityöansion laskentaperusteet, joihin ansionmenetyskorvaus perustuu, muuttuvat selkeämmiksi.  Vuosityöansio määritetään tarkkojen laissa määriteltyjen laskentaperiaatteiden mukaan.

*Tapaturmavakuutuslaki (608/1948), ammattitautilaki (1343/1988) ja laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta (625/1991)